Materiaalipankki

Sahatavara

Varastosta löytyvät lajit ja paksuudet.

Koko / Paksuus (mm) 19 25 26 27 32 33 38 40 50 52 65
Abachi       v v     v      
Iroko                 v    
Koivu    v     v   v v v   v
Mahonki       v           v  
Oregon Pine                     v
Punatammi         v            
Pyökki     v v v   v   v    
Pähkinä     v         v   v  
Saarni     v   v     v   v  
Tiikki               v   v  
Tervaleppä   v     v       v   v
Valkotammi     v   v     v   v  
Balsa (2"-3 1/4")                      

v = varastossa

Muita lajeja ja kokoja tilattavissa.